" Nutzungsbedingungen - Të përgjithshme - URSA

Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit

Njoftim për të drejtën e autorësisë

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është autorësi e URSA Insulation, S.A. (ose filialeve të saj e tij ku ato përcaktohen dhe/ose licencuesit e saj), P˚ de Recoletos, 3 4a planta, 28004 Madrid, Spanjë. Selia: Madrid, e regjistruar në regjistrin komercial Madrid nën “tomo 22.556, libro 0, folio 171, hoja M-403209, Inscripción 1.”. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Informacioni në ueb-faqe, duke përfshirë tekstin, imazhet dhe zërin, nuk mund të riprodhohen, kopjohen, shpërndahen ose ruhen pa lejen paraprake me shkrim të URSA Insulation, S.A., përveçse për qëllime thjesht private ose aty ku theksohet ndryshe.

Ndryshimet në përmbajtjen e ueb-faqes janë shprehimisht të ndaluara.

Disa pjesë të ueb-faqes përmbajnë imazhe që i nënshtrohen mbrojtjes së autorit të ofruesve të tyre.

 

Markat

Përveç nëse theksohet ndryshe në ueb-faqe, markat tregtare, logot e kompanisë dhe emblemat e renditura aty janë subjekt i të drejtave të markës tregtare të URSA Insulation, S.A. (ose filialeve të saj).

 

Përjashtimi i garancisë ose sigurimit

Informacionet në këtë ueb-faqe komunikohen ashtu siç janë. URSA Insulation, S.A. ose URSA Dämmsysteme Austria GmbH nuk do të jetë përgjegjës ndaj ndonjë pale për dëmet e drejtpërdrejta, indirekte, të tashme ose pasuese, duke përfshirë fitimet e humbura, ndërprerjet e biznesit, humbjen e programeve apo të dhënave të tjera në sistemin e saj informativ, ose ndonjë përdorim tjetër, përmes përdorimit të kësaj ueb-faqeje ose ndonjë faqeje tjetër të ndërlidhur këtu përmes një hiperlidhje. Kjo gjithashtu nuk zbatohet edhe nëse ju jeni këshilluar në mënyrë specifike për mundësinë e dëmeve të tilla.

URSA Insulation, S.A. dhe URSA Dämmsysteme Austria GmbH nuk japin asnjë siguri apo garanci për faqet e tjera të internetit të qasshme përmes kësaj faqeje interneti. Siguritë/garancitë e tilla janë vetëm për qëllime komoditeti/informimi dhe nuk nënkuptojnë që URSA Insulation, S.A. ose URSA Dämmsysteme Austria GmbH e miratojnë apo në ndonjë mënyrë e pranojnë përgjegjësinë në çfarëdo mënyre përdorimin e këtyre ueb-faqeve. Përveç kësaj, varet nga ju që të merrni masa paraprake për të siguruar që zgjedhja juaj të jetë e lirë nga viruset kompjuterike, krimbat, kuajt e Trojës dhe komponentët e tjerë të dëmshëm.

Informacionet në këtë faqe mund të përmbajnë pasaktësi teknike dhe gabime tipografike.

Informacioni në këtë faqe mund të ndryshohet në çdo kohë pa njoftim paraprak dhe pa asnjë detyrim.

Informacioni i publikuar në këtë ueb-faqe mund të përmbajë referenca ose referenca të tërësishme për produkte dhe shërbime të URSA Insulation, S.A, të cilat nuk janë njoftuar ose nuk janë të disponueshme në vendin tuaj. Saktësia e këtyre informacioneve nuk mund të garantohet në veçanti, pasi që ky informacion mund të ndryshojë ose mund të varet nga disa detyrime ose disponueshmëri, dhe referenca të tilla nuk çojnë në përfundime që URSA Insulation, SA ka për qëllim të ofrojë këto produkte, shërbime, etj. në vendin tuaj. Për informacione të plota mbi produktet, shërbimet, etj., të disponueshme për ju dhe lidhur me porosinë tuaj, ju lutemi kontaktoni shitësin tuaj lokal.

 

Komentet, pyetjet ose sugjerimet

Ju lutem vini re që çdo informacion, sugjerim jo i kërkuar, ide apo dërgesë tjetër, do të trajtohen si jo-konfidenciale dhe të pambrojtura. Me dërgimin e informacionit ose materialit, ju i jepni URSA Dämmsysteme Austria GmbH dhe URSA Insulation, S.A., një licencë të pakufizuar dhe të parevokueshme për përdorimin, riprodhimin, shfaqjen, kryerjen, modifikimin, dërgesën dhe shpërndarjen e këtyre materialeve ose informatave, si dhe ju gjithashtu pajtoheni me përdorimin e lirë të të gjitha ideve, koncepteve, njohurive ose teknikave të dërguara për çfarëdo arsye, nga URSA Dämmsysteme Austria GmbH dhe URSA Insulation, S.A.

 

Programe speciale të disponueshme në ueb-faqen tonë

Çdo softuer që mund të shkarkohet nga kjo faqe (në tekstin e mëtejmë "Softueri") është me të drejtë autori të URSA Insulation, S.A. (ose degët e saj) dhe/ose furnizuesit e tij.

Përdorimi i softuerit i nënshtrohet kushteve të marrëveshjes së licencës me përdoruesin përfundimtar, e cila është shtojcë ose përbërës i softuerit (në tekstin e mëtejmë "marrëveshja e licencës"). Përveç nëse specifikohet ndryshe në marrëveshjen e licencës, shkarkimi i softuerit është vetëm për qëllimin e përdorimit nga përdoruesi përfundimtar. Çdo duplikim ose rishpërndarje e Softuerit në kundërshtim me Marrëveshjen e Licencës mund të rezultojë në sanksione civile ose penale.

Pa kufizim, kopjimi ose duplikimi i softuerit në një server ose vend tjetër, me qëllim riprodhimin ose shpërndarjen e mëtejshme, ndalohet shprehimisht. Garancia për softuerin, nëse ka ndonjë, merret vetëm në përputhje me dispozitat e marrëveshjes së licencës. Përveç garancisë në Marrëveshjen e Licencës, çdo garanci në lidhje me Softuerin, duke përfshirë garancitë e nënkuptuara të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar ose shkeljen e të drejtave të palëve të treta, nuk do të mirret përsipër nga URSA Dämmsysteme Austria GmbH dhe URSA Insulation, SA.

 

Kontakti

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me sa u tha më sipër, ju lutemi kontaktoni URSA Dämmsysteme Austria GmbH në çdo kohë nëpërmjet faqes së kontaktit të URSA Dämmsysteme Austria GmbH.

 

Azhurnimi i fundit: Janar 2016