" Impressum - Të përgjithshme - URSA

Impressum

Impressum

Ndërmarrja URSA SLOVENIJA, proizvodnja steklene volne d.o.o., adresa: Povhova ulica 2, 8000 Novo mesto, është e regjistruar në regjistrin e ndërmarrjeve në Novo mesto, Sllovenia.

 

URSA SLOVENIJA d.o.o.
Povhova 2, 8000 Novo mesto
Sllovenia
Telefon: +386 7 39 18 300
Faks: +386 7 39 18 443
е-mail: ursa.southeast@uralita.com

 

Kontakt Agjent: TERMOTRADE
Adresa: Rruga Aradha, “Emin Duraku”
Gllogovc 13000, Kosova
Telefon: +386 49 155 640
е-mail: termotrade@live.com