Produkte të reja dhe ekspansion i mëtejshëm ndërkombëtar (1996 - 1998)