100 vite Uralita dhe kapacitetet janë ende në rritje (2005 - 2007)