Bazamenti

Bazamenti është i ekspozuar ndaj kushteve ekstreme, përmes kontaktit me shiun, borën dhe ujin nga spërkatjet. Këtu kërkohet izolim i veçantë dhe i besueshëm me URSA XPS. Pllakat izoluese URSA XPS me një sipërfaqe të gërryer janë të përshtatshme për izolimin termik të këtyre zonave. Ato mund të vendosen në kallëp gjatë procesit të betonimit, të ngjiten më pas ose të përforcohen mekanikisht, dhe më pas të suvatohen profesionalisht.

Urat termike

Urat termike janë zona materiale ose gjeometrike, dhe mbi të cilat, pavarësisht izolimit optimal termik të komponentëve të jashtëm, shkarkohen sasi të mëdha të nxehtësisë.

Shembujt janë ana ballore e pllakës së tavanit, arkitrarët dhe balli i poshtëm i dritareve. Përveç humbjes së energjisë, këtu ekziston rreziku i kondensimit dhe formimit të mykut. Panelet izoluese URSA XPS me një sipërfaqe të gërryer ose të vrazhdë janë të përshtatshme për izolimin termik të këtyre zonave. Ato mund të vendosen në kallëp gjatë procesit të betonimit, të ngjiten më pas ose të përforcohen mekanikisht, dhe më pas të suvatohen profesionalisht.